Statut Stowarzyszenia Miasto Wspólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Miasto Wspólne, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i województwa małopolskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Wykonywanie niektórych czynności lub prowadzenie niektórych spraw, z zakresu działalności Stowarzyszenia, może być powierzone przez Stowarzyszenie innym osobom fizycznym lub prawnym, z wykorzystaniem dozwolonych prawem umów. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać również swoich członków.

§ 7

Postanowienia Statutu, w których mowa o członku, pełnomocniku, prezesie, mają zastosowanie odpowiednio do członkini, pełnomocniczki oraz prezeski.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa, kulturalna i oświatowa oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz demokracji, zrównoważonego rozwoju, prawa do miasta, samorządu lokalnego, społeczeństwa obywatelskiego, praw człowieka, równości i sprawiedliwości społecznej, a w szczególności:

 1. działalność na rzecz wzmacniania oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych oraz ruchów miejskich,
 2. działalność na rzecz poprawy jakości i upowszechniania dostępu do usług publicznych,
 3. działalność na rzecz partycypacji społecznej,
 4. działalność na rzecz wzmocnienia kontroli obywatelskiej i przejrzystości w życiu publicznym,
 5. przeciwdziałanie korupcji,
 6. działalność na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej,
 7. działalność na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej,
 8. działalność na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego,
 9. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 10. działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz równych praw kobiet i mężczyzn,
 11. przeciwdziałanie dyskryminacji,
 12. działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 13. działalność na rzecz pełnego zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
 14. działalność na rzecz promocji oraz wsparcia spółdzielczości i ekonomii społecznej,
 15. działalność na rzecz pomocy społecznej,
 16. działalność na rzecz współpracy międzynarodowej.

§ 9

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizację szkoleń, kursów, warsztatów, dyskusji, konferencji i seminariów,
  2. organizację kampanii informacyjnych, prowadzenie stron internetowych, działalność wydawniczą, produkcję filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  3. organizację wydarzeń kulturalnych,
  4. działalność naukowo-badawczą,
  5. rzecznictwo, petycje i interwencje w instytucjach publicznych,
  6. organizację i uczestnictwo w konsultacjach społecznych,
  7. monitoring i ewaluację działań władz samorządowych i państwowych, przeprowadzanie audytów oraz sporządzanie analiz i raportów,
  8. inicjowanie postępowań lub przystępowanie do postępowań toczących się przed organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości lub organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej, na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,
  9. współpracę z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami prawnymi lub fizycznymi,
  10. poradnictwo prawne.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego, odpłatną i nieodpłatną; działania podejmowane jako środki realizacji celów Stowarzyszenia, określone powyżej w § 9 ust. 1 Statutu, stanowią (w przypadku spełnienia przesłanek określonych Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) działalność pożytku publicznego.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat życia, nie została pozbawiona praw publicznych i popiera cele Stowarzyszenia zawarte w § 8 Statutu, uzyska pisemną rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia i dostarczy członkowi Zarządu pisemną deklarację, w której zobowiązuje się do przestrzegania Statutu oraz wykonywania obowiązków członka Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy.
 2. Formularz pisemnej deklaracji przygotowuje Zarząd Stowarzyszenia. Deklaracja powinna zawierać pouczenie składającego o obowiązku zgłoszenia Zarządowi każdej zmiany adresu poczty elektronicznej, adresu miejsca zamieszkania, jak również pouczenie, że korespondencję kierowaną przez Stowarzyszenie lub Zarząd na ostatni wskazany przez członka adres uważa się za skutecznie doręczoną.
 3. Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia/odmowy przyjęcia nowego członka nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty dostarczenia deklaracji.

§ 11

Członkowie mają prawo do:
 1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do wybieralnych władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku Stowarzyszenia,
 3. uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 12

 1. Członkowie mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
  3. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. regularnego opłacania składek.
 2. Wysokość składki członkowskiej i konkretny termin jej płatności ustala Zarząd. Składka członkowska płatna jest raz na trzy miesiące.
 3. Na pisemny wniosek członka, Zarząd może w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach obniżyć wysokość składki członkowskiej lub zwolnić członka z obowiązku zapłaty składki członkowskiej w danym roku obrotowym.

§ 13

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia doręczonej członkowi Zarządu,
  2. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  3. śmierci członka,
  4. pozbawienia członkostwa przez Zarząd:
  5. - z powodu przekraczającego trzy miesiące, nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą należności z tytułu składek członkowskich,
  6. - z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

 1. Członkowie Zarządu wybierani są na okres wspólnej kadencji trwającej 2 lata przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na okres wspólnej kadencji trwającej 2 lata przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 3. Na stanowisko prezesa i każdego z wiceprezesów Zarządu przeprowadza się oddzielne głosowanie. Do Zarządu zostaje wybrany ten kandydat, który w danym głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów (z uwzględnieniem zasady, że liczba wybranych do Zarządu mężczyzn nie może przekraczać liczby wybranych do Zarządu kobiet o więcej niż jeden i odwrotnie).
 4. W razie, gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie go może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 5. Członkostwa w Zarządzie nie można jednocześnie łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
 6. Członkiem wybieralnych władz Stowarzyszenia nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.

Walne Zebranie Członków

§ 16

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (zwane też w niniejszym Statucie „Walnym Zebraniem”).
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian Statutu,
  3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach przewidzianych w Statucie,
  6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, sposobie jego likwidacji i przeznaczeniu jego majątku.
 3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Zarząd zwołuje zwyczajne Walne Zebranie raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, wysyłając pocztą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej podany Stowarzyszeniu stosownie do postanowień § 10 ust. 2 Statutu) lub listem poleconym (jeśli członek nie posiada adresu poczty elektronicznej) zawiadomienie do członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 7. Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 8. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 9. Jeśli na Walnym Zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie, na dzień przypadający nie później niż miesiąc od terminu pierwszego Walnego Zebrania Członków.

Zarząd

§ 17

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  3. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
  4. zwoływanie Walnego Zebrania,
  5. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
  6. sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  7. przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa w Stowarzyszeniu,
  8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Zarząd składa się z trzech lub pięciu osób, w tym prezesa i - odpowiednio - dwóch lub czterech wiceprezesów Zarządu.
 4. Członkom Zarządu może zostać przyznane, uchwałą Komisji Rewizyjnej, wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje członek Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podjęte na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali o tym posiedzeniu zawiadomieni. Posiedzenia Zarządu zwołuje się wysyłając pocztą elektroniczną zawiadomienie do wszystkich członków Zarządu co najmniej dwa dni przed terminem posiedzenia (na adres podany w tym celu przez członka Zarządu przy obejmowaniu funkcji w Zarządzie).
 6. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nimi Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
 7. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 8. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół. Protokół podpisuje osoba odpowiedzialna za jego sporządzenie (protokolant) oraz co najmniej jeden członek Zarządu. Do protokołu dołącza się listę obecności.
 9. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia.
 10. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
 11. Za czynności przekraczające zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia uważa się w szczególności:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
  3. zawarcie umowy kredytu lub pożyczki,
  4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu lub przystąpienie do długu,
  5. zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
  6. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 1000 zł.

Komisja Rewizyjna

§ 18

 1. Komisja Rewizyjna, zwana też w niniejszym Statucie „Komisją”, powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. ocena pracy Zarządu, w tym opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego,
  3. sporządzanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
  4. wnioskowanie o odwołanie członka lub członków Zarządu,
  5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, jeśli nie zostało ono zwołane przez Zarząd w wymaganym przez Statut terminie.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób w tym przewodniczącego wybieranego przez Komisję Rewizyjną spośród jej członków
 4. .
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje członek Komisji.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podjęte na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali o tym posiedzeniu zawiadomieni. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje się wysyłając pocztą elektroniczną zawiadomienie do wszystkich członków Komisji Rewizyjnej co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia (na adres podany w tym celu przez członka Komisji Rewizyjnej przy obejmowaniu funkcji w Komisji Rewizyjnej).
 8. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół. Protokół podpisuje osoba odpowiedzialna za jego sporządzenie (protokolant) oraz co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej. Do protokołu dołącza się listę obecności.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 19

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
  3. dotacje i subwencje,
  4. oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i dochody z papierów wartościowych,
  5. dochody z posiadanych jednostek uczestnictwa w spółkach prawa handlowego,
  6. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  7. przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Za rok obrotowy przyjmuje się rok kalendarzowy.

Sposób reprezentacji

§ 20

 1. Do składania oświadczeń woli Stowarzyszenia upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
 2. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism Stowarzyszeniu mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 21

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków.

§ 22

Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, sposobie jego likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 24 listopada 2016 r.